VWFS logotype VWFS logotype
Socialt ansvarstagande & hållbarhet

Socialt ansvarstagande & hållbarhet

 • Vi arbetar för hållbarhet

  Sustanability (Hållbarhet) är en del av vår strategi, Mobility 2030, och innebär att vi driver övergången till en utsläppsfri mobilitet enligt Volkswagen Groups ESG-Principer och beaktar miljömässiga och, framför allt, sociala intressen samtidigt. Att arbeta med socialt ansvarstagande och hållbarhet är viktigt för oss och skapar stort medarbetarengagemang. Läs mer om vår strategi här

  Ansvar för grundläggande sociala rättigheter och principer
  I den koncerngemensamma uppförandekoden, framgår det att koncernen med alla dess bolag ska respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och stödjer efterlevnaden av dessa rättigheter. Vidare står det att vi agerar i överensstämmelse med tillämpliga krav från den internationella arbetarorganisationen ILO. Detta innebär att vi:

  * erkänner den grundläggande rätten för alla anställda att bilda fackföreningar.
  * fördömer all avsiktlig användning av tvångsarbete och barnarbete är förbjudet.
  * följer minimiålderskraven för anställning i enlighet med lagar och förordningar och arbetar för en arbetsplatskultur fri från diskriminering och kränkande särbehandling.
  * erkänner grundprincipen om lika lön för lika arbete och de lagstadgade och nationellt garanterade miniminivåerna för ersättning och förmåner samt arbetstider.
  * erkänner vikten av arbets-, hälso-, brand- och miljöskydd och åtar sig att skapa en säker arbetsmiljö och att garantera hälsofrämjande arbetsvillkor enligt gällande internationella standarder.
  * skyddar personuppgifter och konfidentiell information.
  * respekterar rätten till samvets-, åsikts- och religionsfrihet.
  * tar strängt avstånd från brottslighet.

  Utöver uppförandekoden finns även koncerngemensamma riktlinjer för anti korruption och konkurrensrätt. I dem riktlinjerna beskrivs vårt arbete med sponsring och donationer. Volkswagen koncernen stödjer organisationer och evenemang över hela världen genom sponsring och donationer inom kultur, utbildning, vetenskap och sport. Donationer är viktiga åtgärder som uttrycker hur vi uppfattar vårt samhällsansvar.

  Miljöfokus i såväl produkt som arbete
  Som en del av en stor global koncern arbetar vi med att bidra till samhället på olika sätt och i olika sammanhang. Våra produkter bidrar till att säkerställa att mobiliteten är effektiv, säker och tar sitt ansvar för miljön. Inom koncernen utvecklar, tillverkar och distribuerar vi bilar runt om i hela världen för att bevara individens mobilitet, men tar samtidigt ansvar för att kontinuerligt förbättra våra produkters miljöpåverkan liksom för att minska behovet av naturresurser.

  VFS miljöengagemang framhävs inte bara genom våra produkter, utan genomsyrar även vårt arbetssätt. Alla medarbetare använder naturresurser på ett tillbörligt och ekonomiskt sätt och säkerställer att deras verksamheter har en så liten inverkan på miljön som möjligt. Vårt miljöarbete har under åren resulterat i bl.a. borttagning av engångsartiklar, byte till ekologiska produkter på kontoret och införandet av digital signering samt ställt om vårt resande till att välja miljövänligare alternativ.

  Som ett ytterligare steg i arbetet mot en bättre miljö och hållbarare samhälle är VFS vänföretag till Håll Sverige Rent. Idén om att starta ett samarbete med Håll Sverige Rent kom från våra engagerade medarbetare.

  Vår miljöpolicy 
  Hållbarhet är djupt integrerat i strategin "Mobility 2030" för Volkswagen Financial Services AG där vi i Sverige är ett dotterbolag. Volkswagen Financial Services driver förändringen av en koldioxidneutral mobilitet i linje med Volkswagen Group´s ESG-principer och har som målsättning att vara världsledande leverantör av hållbar mobilitet och vara klimatneutrala till år 2030. Detta stärker vår konkurrenskraft för att styra mot en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

  För att Volkswagen Finans Sverige (VFS) ska bidra till att uppnå målet är det viktigt att vi arbetar för minskade utsläpp och effektivare resursanvändning av våra produkters och tjänsters livscykel. Att vara en av Sverige största aktör inom bilfinansieringsbranschen med ett starkt globalt varumärke medför ett stort ansvar vad gäller vår miljöpåverkan. Därför ska vårt miljöarbete vara en integrerat i alla delar av vår verksamhet och bidra till ett högt förtroende hos kunder och andra intressenter.

  Vi lämnar ett miljöavtryck främst genom våra sålda produkter och tjänster, men även från utsläppen av den resursförbrukning som görs på kontoret. Genom att kontinuerligt identifiera risker och möjligheter för att ständigt förbättra oss inom miljöområdet arbetar vi med att minska vårt avtryck på miljön. Efterlevnad av miljöbestämmelser, standarder och frivilliga åtaganden är en grundläggande förutsättning för vårt agerande. Detta uppnås genom att:

   

  * Vi ska minska vår miljöbelastning genom att uppfylla uppsatta miljömål linje med såväl våra lokala mål och koncernens ESG-principer.

  * Vi ska utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan och premierar miljöanpassade produkter, som i första hand ställa om till elektrificerade fordonen. Detta sker så länge det är ekonomisk rimligt och vi ska försöka sträva efter en högre kundmedvetenhet vad gäller miljöfrågor.

  * Vi ska minska verksamhetens klimatpåverkan genom att använda hållbara produkter och tjänster, minimera avfall och transporter. Vi strävar efter att använda resurser sparsamt och föredrar produkter som är miljövänliga.

  * Vi ska motivera, involvera, utbilda och skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljöarbete och kunna ta ett personligt ansvar för miljön i den löpande verksamheten.

  * Vi ska ställa lika höga miljökrav på våra leverantörer som på oss själva.

  * Vi ska följa miljölagstiftning och väsentliga krav från våra intressenter.

  * Vi ständigt förbättrar vårt miljöledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda i alla delar av företaget. Regelbundna kontroller utförs för att säkerställa att detta lyckas.

   ISO-certifikat VFS & VSS

  Socialt ansvarstagande skapar medarbetarengagemang
  Att arbeta med socialt ansvarstagande som företag är en viktig fråga för oss och skapar stort medarbetarengagemang. De aktiviteter som VFS anordnar för att fira framgångar i företaget och för att visa uppskattning till våra medarbetare genomsyras inte bara av glädje och tacksamhet, utan får gärna vara en del av vårt sociala ansvarstagande som företag eller möjliggöra för medarbetarna att bidra. Exempel genom att ha möjligheten att skänka sin julgåvan till välgörenhet om medarbetaren önskar det. Om medarbetarna vill bidra ännu mer har de möjlighet att skänka delar av sin lön till Tolvskillingshjälpen. En organisation som bidrar till barns utbildning och utveckling världen över. Tolvskillingshjälpen startade på initiativ av en Scania medarbetare för 50 år sedan.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!